top of page

המשרד פועל, הן ישירות והן באמצעות חברות בבעלות שותפיו, בתחומי הפעילות הבאים:

 

ביקורת ועריכת דו"חות כספיים
 

המשרד הינו בין הראשונים בישראל אשר נהלי הביקורת ומערכת בקרת האיכות שלהם קיבלו אישור לפי תקן האיכות ISO 9001:2015.
 

יעוץ וייצוג בתחומי המיסוי
 

במשרד מחלקת מיסים המופעלת ע"י רואי חשבון מנוסים, המייעצים ומייצגים בתחומי מיסוי יחיד, מיסוי חברות, מיסוי קבלנים ועסקאות מקרקעין, מיסוי עסקאות בינלאומיות, מיסוי עובדים, מיזוגים פרוקים ושינויים מבניים, תכנוני מס, הליכי גילוי מרצון והסדרי מס.

 

שרותי ביקורת פנים וביקורות מיוחדות 
 

למשרד מחלקת ביקורת פנים וביקורות מיוחדות, ולה ניסיון בביצוע הביקורות לפי דרישה בחברות וגופים ציבוריים, סיעות, מפלגות, גופים ארציים ומוניציפאליים, ארגונים, חברות פרטיות וציבוריות ופרויקטים מיוחדים בארץ ובחו"ל.

 

גופים ממשלתיים ומוניציפליים, מפלגות וסיעות מקומיות
 

המשרד מתמחה במתן שרותי ביקורת, לווי, חשבות ויעוץ מקצועי. למשרד ניסיון רב במתן שירותים הנוגעים לתקופות בחירות ובעבודה השוטפת מול משרד מבקר המדינה. המשרד מספק יעוץ חשבונאי בנושאים שוטפים, קשר עם רשויות המס ופתרונות לסוגיות ייחודיות למוסדות אלו. 

 

שרותי חשבות וניהול כספים
 

המשרד מספק שרותי חשבות וניהול כספים לגופים שאין להם הצדקה כלכלית להחזקת מחלקת חשבות על בסיס קבוע, ומסייע לחשבים בגופים אחרים בייעוץ ובליווי הכוללים בין היתר:
 

 • הכנת תקציבים, מעקב ודיווח תקציבי שוטף.

 • תמחור פרויקטים וקווי מוצר.

 • תכנון מעקב וניהול תזרימי מזומנים.

 • בניית קווי אשראי ומדיניות אשראי, ליווי וסיוע בניהול מו"מ עם בנקים ונותני אשראי אחרים.

 

ניתוח וליווי כלכלי והכנת תוכניות עסקיות
 

המשרד מתמחה בתכנון ועריכת תכניות עסקיות ובליווי כלכלי לעסקים כדלקמן:
 

 • ליווי ותכנון עסקי עבור חברות קיימות בעת פיתוח קו מוצרים או פיתוח עסקי חדש.

 • בנייה וגיבוש של קונספציה עסקית ומודל פעילות.

 • בחינת היקף ועיתוי ההשקעות הדרושות. 

 • קביעת מסלול פעילות וכימות המשאבים הדרושים להגעה לפעילות מלאה.

 • בדיקת כדאיות אפיקי פעילות והשקעה.

 • עריכת תכנית עסקית וכספית מלאה.

 

השקעות ויזמות
 

המשרד מתמחה במתן שירותי ייעוץ וליווי ליזמים ומשקיעים כדלקמן:
 

 • איתור יזמים אשר פיתחו רעיונות בעלי פוטנציאל עסקי.

 • בחינה ראשונית של הרעיונות.

 • הערכת הפוטנציאל העסקי והשיווקי.

 • התאמת מתכונת הפעילות התואמת.

 • תכנון מבנה החזקות אופטימלי.

 • איתור משקיעים פוטנציאליים תוך העדפת משקיעים עם יתרון אסטרטגי.

 • ליווי וסיוע בניהול משא ומתן עם המשקיעים עד להבשלת העסקה.

 

פעילות בינלאומית 
 

למשרד קשרי עבודה קבועים בחו"ל עם גופים המתמחים בתחומים המסייעים ללקוחות פוטנציאליים, כגון: עורכי דין, רשתות רואי חשבון בינלאומיות, יועצי מס בינלאומיים, בנקים וגופי מימון, חברות נאמנות ויועצים עסקיים. 

המשרד מספק שירותים שונים בכל הקשור לפעילות בחו"ל של חברות ישראליות וכן פעילות בארץ של חברות זרות: 
 

 • סיוע לעיצוב ומיסוד פעילות בינלאומית.

 • סיוע בהקמת חברות וגופים בינלאומיים לצורך פעילות בחו"ל.

 • סיוע בהקמת חברות וגופים מקומיים של חברות זרות לצורך פעילות בישראל.

 • ייעוץ וליווי שוטף לפעילות בישראל של חברות זרות.

 • בחינת שאלות מיסוי בינלאומי ובחירת נתיבי פעילות מומלצים מבחינת היבטי המיסוי.

 

bottom of page